Gyakran használt fogalmak, kifejezések

Műszaki szótár

A távhőszolgáltatással kapcsolatban gyakran használt fogalmak, kifejezések

alapdíj: A távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért fizetendő díj.

általános közüzemi szerződés: A távhőszolgáltató és a lakossági felhasználó közötti jogviszonyt szabályozó határozatlan időre szóló szerződés.

csatlakozási pont: A szolgáltatói és a felhasználói berendezés határán (találkozási pontján) beépített elzáró szerelvénynek a felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a fogyasztási helyet magában foglaló ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa.

ellátó épület: Az a felhasználó tulajdonában, vagyonkezelésében levő épület, amelyben elhelyezett szolgáltatói hőközpont üzemeltetése útján a távhőszolgáltató más épület felhasználóját is ellátja távhővel.

ellátott épület: Az az épület, amelynek szolgáltatását egy ellátó épületben levő hőközpont biztosítja.

erőmű: Elsősorban villamosenergia-termelő létesítmény, amely ennek során hőenergiát is előállít. A keletkező hőenergia távfűtő rendszerekben hasznosítható.

felhasználói berendezés: A felhasználó által használt hőleadó készülékek (általában radiátorok, vagy fan-coil).

fogyasztási hely: Az az épület, illetve épületrész, amelynek távhővel, illetve távhűtéssel történő ellátására a szerződéses jogviszony létrejött.

felhasználó: A távhőszolgáltatóval szerződéses jogviszonyba kerülő; lehet lakossági felhasználó és egyéb felhasználó.

felhasználói berendezés: A felhasználói hőközpont, a felhasználói vezetékhálózat, a felhasználói berendezés és a felhasználó által felszerelt használati melegvíz-mérők és fűtési költségmegosztók.

felhasználói hőközpont: Olyan, egy épületet ellátó hőközpont, ahonnan más épület nem kap hőellátást.

felhasználói közösség megbízottja: A felhasználói közösség törvényes képviselője, vagy az épület, illetőleg épületrész tulajdonosainak megbízottja.

felhasználói közösség: A lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosai, bérlői vagy használói.

felhasználói vezetékhálózat: Az a csővezeték-rendszer, amely a hőnek a csatlakozási ponttól a felhasználói berendezésekhez való továbbítását szolgálja.

fűtési célú távhőszolgáltatás: A felhasználó részére a közüzemi szerződésben foglaltaknak megfelelő fűtés biztosítása.

fűtési idény: Átalánydíjas távhőszolgáltatásban az év október 15. napja és a következő év április 15. napja közötti időszak.
fűtőmű: Csak hőenergiát termelő létesítmény.

GJ: (gigajoule, ejtsd: gigadzsúl) Az energia (hőmennyiség) mértékegysége. 1 GJ = 278 kWh, ami kb. 5-6 m3 víz felmelegítéséhez elegendő.

használati meleg víz: hmv; Melegvíz-előállító berendezésekben legalább 40 Celsius-fokra felmelegített ivóvíz.

használati melegvíz-szolgáltatás: A hőközpontban felmelegített - a díjrendszerrel kapcsolatosan a távhőszolgáltató nevén nyilvántartott vízmérőn mért - víz szolgáltatása.

hkp: hőközpont; A hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására, átalakítására, illetőleg a távhő átadására szolgáló technológiai berendezés. A hőközpont lehet szolgáltatói hőközpont és felhasználói hőközpont.

hmv: használati meleg víz; melegvíz-előállító berendezésekben legalább 40 Celsius-fokra felmelegített ivóvíz.

hődíj: A felhasználó által vételezett (elfogyasztott) hőmennyiség után fizetendő díj.

hőfogadó: hőfogadó állomás; Az épületen kívüli szolgáltatói hőközpontból érkező hőhordozó fogadására, mérésére szolgáló berendezés.

hőkörzet: Egységes üzemeltetésű távhőrendszer.

hőközpont: hkp; a hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására, átalakítására, illetőleg a távhő átadására szolgáló technológiai berendezés. A hőközpont lehet szolgáltatói hőközpont és felhasználói hőközpont.

hővételezési hely: A fogyasztási helyen mért hőmennyiség épületrészekre való szétosztása esetén az a műszakilag összefüggő épületrész, amelyre eső távhőszolgáltatási díjakat az épületrész tulajdonosának számlázzák.

kapcsolt épület: Az az (ellátott) épület, amelynek szolgáltatását egy ellátó épületben levő hőközpont biztosítja.

lakossági felhasználó: Hőközponti mérés esetén a lakóépület, illetőleg a vegyes célra használt épület tulajdonosa, társasház, közös tulajdonban levő épület tulajdonosi közössége.

meleg víz: használati meleg víz; Melegvíz-előállító berendezésekben legalább 40 Celsius-fokra felmelegített ivóvíz.

melegvíz-szolgáltatás: használati melegvíz-szolgáltatás; A hőközpontban felmelegített - a díjrendszerrel kapcsolatosan a távhőszolgáltató nevén nyilvántartott vízmérőn mért - víz szolgáltatása.

primer: primer hálózat; A távhőrendszernek a hőforrástól a hőátadási pontig terjedő része.

strang: A fűtési hálózat részegysége, amely általában egy lépcsőház, épületrész hőellátását biztosítja. Az a függőleges vezeték, vagy vezeték pár, amelyről az egyes radiátorok, vagy lakások a fűtővizet kapják.

szekunder: szekunder hálózat; A hőátadási pont felhasználó felöli oldala, az épület teljes központi fűtési rendszere.

szolgáltatói berendezés: A hőtermelő létesítmény, a távhővezeték-hálózat, a szolgáltatói hőközpont, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő mérőeszköz, a hőközpont primer oldali főelzárói és mennyiségszabályozói.

szolgáltatói hőközpont: Több épületet ellátó (leggyakrabban az épületek egyikében lévő) hőközpont.

Távhőtörvény: Tszt; Az 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Magyar Közlöny, 2005. 54. szám, 2005. április 25.).

teljesítési hely: Hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a csatlakozási pont.

termosztát: Hőmérsékletérzékelő és szabályozó eszköz.

Tszt: Távhőtörvény; Az 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Magyar Közlöny, 2005. 54. szám, 2005. április 25.).

vízfelmelegítés: A díjrendszerrel kapcsolatosan nem a távhőszolgáltató nevén nyilvántartott vízmérőn mért víz felmelegítése.